Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgsbetingelser: Betingelsene nedenfor (1) og NL09 (2) gjelder ved alt salg av varer og tjenester med mindre annet er avtalt skriftlig.

 1. Priser er brutto priser uten mva. Prisene kan endres uten forutgående varsel.  

 2. Frakt kommer i tillegg. Alle priser er EXW lager, dersom ikke annet er skriftlig avtalt.      
    
 3. Småordretillegg kan tilkomme.        

 4. Betalingsvilkår er netto per 15 dager. Avvikende betingelser må avtales skriftlig. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente etter gjeldende rate ved forfallsdato.

 5. Eventuelle fraktskader/manko forevises transportøren omgående, anmerkes på fraktbrev og attesteres av transportøren. Kopi av fraktbrev sendes Industrifiber som eventuelt sender nye varer, og gjør opp med transportør. Kostbare produkter bør sjekkes ekstra nøye, og eventuelt pakkes ut av emballasje. Eventuell fukt på emballasje bør også sjekkes nøye.      
    
 6. Eventuelle reklamasjoner skal skje skriftlig og uten ugrunnet opphold, senest 7 dager etter mottak av varen. Forsømmes dette, faller reklamasjonsretten bort. Selgers forpliktelser er oppfylt når ny eller tilbørlig reparert del/vare er levert kjøper til erstatning for den defekte. Kjøper skal dokumentere reklamasjonen, og uten opphold svare på de undesøkelser og spørsmål selger måtte ha. Dette gjelder selv om svarene kan medføre at selger avviser reklamasjonen. Arbeid i forbindelse med mangelen bekostes av kjøper. Eventuelle følgeskader dekkes ikke.        

 7. Varer tas kun i retur i uåpnet forpakning, og i hele antall enheter etter skriftlig avtale. På grunn av krav til renhet stilles det store krav til varer som tas i retur. Ved retur beregnes det et gebyr på 25% samt full returfrakt. Ikke lagerførte varer tas ikke i retur.        

 8. Force majeure. Selger kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor Selgers kontroll, herunder, men ikke begrenset til, lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, virus eller andre alvorlige dataangrep, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler (stengte veier/togforbindelser m. m.), alminnelig varemangel, kassering av store arbeidsstykker, mangel på arbeidskraft eller innskrenkinger av krafttilførsel. Selger skal gi Kjøper meddelelse om slike forhold og følgene av disse innen rimelig tid.       

 9. Personvern. Ansatte hos Kjøper vil kunne bestille produkter og tjenester gjennom flere kanaler, hvor personopplysninger (navn, telefon og e-post) til ansatte hos kunde registreres for å gjennomføre kjøpet. Selger er behandlingsansvarlig. Behandlingen er regulert i Selgers personvernerklæring.  
    
 10. Ellers vises til NL09. Vi tar forbehold om feil på web, i prisliste og annet trykt materiell. Siste gang revidert 07.02.2024